Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató Dr. Vécsi Éva ügyvéd adatkezelő által végzett olyan adatkezelésekre vonatkozik, amelyek esetében az adatkezelőt tájékoztatási
kötelezettség terheli. A tájékoztató alapján ismerheti meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat milyen célból, okból kezeli, arra az Adatkezelő mikor és
miért jogosult, illetve köteles és Önnek mint Érintettnek milyen jogai vannak az adatkezelés során, valamint jogait miként gyakorolhatja.
Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok felsorolását és a legfontosabb fogalmakat a Tájékoztató 1. számú Melléklete tartalmazza

Az Adatkezelő bármilyen, az Érintettre vonatkozó személyes adatot az Érintettől, vagy az adatot közlő harmadik személytől szerzi. Adatforrásként szolgálhatnak
állami nyilvántartások, amelyeket az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítése érdekében igénybe vesz. (Jogügylet Biztonság (JÜB), cégnyilvántartás, földhivatali
nyilvántartások, NAV adózók és köztartozásmentes adózók nyilvántartása adatbázisok)

Adatkezelő megnevezése: Dr. Vécsi Éva ügyvéd;
Címe/postacíme: iroda: 1173 Bp.Uszoda utca. 7/B,
Telefonszám: 06-1-257-0619, 0620/9286-268
E-mail: eva.vecsi@t-online.hu
Adatvédelmi tisztviselő: adatvédelmi tisztviselő alkalmazására/megbízására az adatkezelés jellegére tekintettel nem kerül sor.

Adatkezelési célok

Ügyfél és ügy azonosítás
Ügynyilvántartás és iratkezelési kötelezettség teljesítése
Ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése

Tényleges tulajdonos felderítése, adatainak rögzítése
ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása szerinti kötelezettség teljesítése 

Megbízási szerződés megkötése, teljesítése a megbízás teljesítéséhez
szükséges adatok okiratba foglalásával, képviselet bírósági, hatósági és
egyéb eljárásokban

Kapcsolattartás a megbízások előkészítésé, megkötése során
ideértve a honlapot is: A Honlap alapvető célja, hogy Ön megismerje az
Adatkezelő tevékenységét, tájékozódhasson és megismerje a
Szolgáltatásokat, valamint a közzétett elérhetőségi adatokkal lehetővé
tegye az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételt, a látogatók
tájékoztatása bizonyos jogi kérdésekről, hírekről, eseményekről Hírlevelezés működtetése esetén

Adatkezelési jogalapok

Jogszabályi kötelezettségünk az 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
szóló törvény és a Magyar Ügyvédi Kamara kapcsolódó szabályzata szerint 2017. évi LIII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint a Kit. (2017. évi LII. törvény) szerinti kötelezettségünk Magánszemély megbízó esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja, az érintett
kérésére a megkötendő ügyvédi megbízási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez
szükséges lépések
Személyes adatok megadása nem kötelező, de adatok megadása hiányában lehetséges,
hogy a megbízás nem köthető meg vagy nem teljesíthető.
Különleges adatok kezelése esetén további feltétel az Érintett kifejezett hozzájárulása
(GDPR 69. cikk (2) bekezdés (a) pontja vagy ha az adatkezelés szükségessége jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (GDPR 9. cikk (2) bekezdés (f)
pontja
Megbízásban érintett harmadik személyek adatai tekintetében az Adatkezelőnek mint
ügyvédi szolgáltatást nyújtónak jogos érdeke megbízásból eredő kötelezettségei
teljesítéséhez, adott esetben a jogi
igényei érvényesítéséhez..
Azokban az esetekben amikor azérintett Ügyféllel kötött megbízási szerződés teljesítése
indokolja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja
Amennyiben nem a kapcsolattartó a megbízó ügyfél, az Adatkezelő l jogos érdeke a
kapcsolattartás, Hírlevelezés működtetése az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f)
pont
Hírlevélre feliratkozás esetén az Grt szabályaira tekintettel a címzett beleegyezését is kérjük Adatkezelő jogi kötelezettsége a vonatkozó adó és számviteli szabályok alapján

 

Ügyfél és ügy azonosítás
Ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése
Tényleges tulajdonos felderítése, adatainak rögzítése
személyazonosító okmányok adatai, jogszabályban előírt
másolatok
adatok központi nyilvántartásokból (pl. személyiadatlakcímnyilvántartás, járművezetőiengedélyÁtvilágítási kötelezettséghez szükséges
adatok: eseti ügyleti megbízás teljesítését,
tartós megbízás megszűnését követő 8 év

ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtása szerinti kötelezettség
teljesítése
Ügynyilvántartás és iratkezelési kötelezettség teljesítése
nyilvántartás, útiokmány-nyilvántartás és a központi
idegenrendészeti nyilvántartás)
azonosítás és átvilágítás során tett ügyfél nyilatkozatok
adatai, távoli azonosítás során készített felvételek,
állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt,
letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás
ügyek ügyazonosítója
Felügyeletet ellátó szerv, nyomozó hatóság,
az ügyészség és a bíróság megkeresésére a
vonatkozó jogszabály szerint
meghosszabbított időtartam tíz év
Nyilvántartáshoz szükséges adatok:
megbízás megszűnését követő öt év
Okirat ellenjegyzése esetén az okirat
ellenjegyzését követő tíz év
Ingatlanra vonatkozó jog közhiteles
nyilvántartásba való bejegyzését érintő
ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz év
MÜK szabályzat* szerint a nyilvántartást
addig kell megőrizni, amíg a nyilvántartás
részét képező valamennyi adat kezelésének
határideje el nem telt
Megbízási szerződés megkötése, teljesítése a megbízás
teljesítéséhez szükséges adatok okiratba foglalásával,
képviselet bírósági, hatósági és egyéb eljárásokban
Megbízás előkészítése, teljesítése során megadott,
Adatkezelőnek továbbított vagy nyilvános adatbázisokból
beszerzett személyes adatok, távoli ellenjegyzés során
készített felvételek. tényállás adatai, peres, peren kívüli
hatósági eljárás adatai
Megbízásban érintett harmadik személy (pl. ellenérdekű
fél) személyes adatai.
A megbízás teljesítése vagy megszűnése.
majd a polgári jogi elévülés igény időtartama 5
év
Okirat ellenjegyzése esetén az okirat
ellenjegyzését követő tíz év,
Ingatlanra vonatkozó jog közhiteles
nyilvántartásba való bejegyzését érintő
ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz év
Távellenjegyzéshez készített felvételek
megőrzési ideje 10 év.
Elektronikus okiratot a másolatkészítéstől
számított tíz évig kell megőrzi.
.
Kapcsolattartás
ideértve a honlapot látogatók tájékoztatását jogi
szolgáltatásokról, bizonyos jogi kérdésekről, hírekről,
eseményekről
Hírlevél küldése
cím, e-mail cím és telefonszám, levelezések
a honlapra látogatók IP címe
A szerződéses kapcsolat előkészítése,
fennállása alatt és azt követően, a polgári jog
általános elévülési idejéig: 5 évig
IP cím esetén a honlap látogatásának
időtartama majd az azt követő biztonsági célú
tárolási időszak vége Számlázás, könyvelés számlázási adatok, amennyiben az üzletfél, beszállító
természetes személy (név, székhely/számlázási cím,
adószám).
Az adó megállapításához való jog elévüléséig
(5 év a számviteli törvény szabályai szerint)
Könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli
bizonylatot legalább 8 év

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettől vagy az Érintett Ügyféltől és nyilvántartásokból gyűjti. A nyilvántartások lehetnek nyilvánosan – mindenki
által – hozzáférhetők vagy lehetnek olyan nyilvántartások, amelyekhez a hozzáférésre az Adatkezelő a rá vonatkozó jogszabály alapján jogosult. Számos
esetben jogszabály teszi kötelezővé az Adatkezelő számára bizonyos nyilvántartások felkeresését, ilyen például az Ügyfelek, képviselőik
személyazonosságának ellenőrzése

MILYEN LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEIKKEL JÁRHAT AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSA?
Az ügyvédi szolgáltatások igénybevétele során a jogszabályok számos esetben előírják az ügyvédek által kötelezően bekérendő, illetve kezelendő adatok
körét, így az Érintett személyes adatainak bizonyos körben történő kezelése nélkül a Szolgáltatás nem teljesíthető. Ezen túl a sikeres ügyvitel érdekében
célszerű az Adatkezelő ügyvédnek olyan személyes adatokat is megismernie, amelyek – bár nem kötelezően kezelendők – az ügy szempontjából lényegesek
és szükségesek a megbízás teljesítéséhez. Kötelező adatkezelés esetén az adatszolgáltatás elmaradásának, megtagadásának következménye lehet, hogy az
Adatkezelő ügyvédet bejelentési kötelezettség terheli pl. gyanús ügyletek kiszűrése céljából, továbbá a nem kötelezően megadandó adatok megadásának
elmaradása az ügylet kimenetelének sikerét veszélyeztetheti.

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó adatokat, azt tartalmazó dokumentumokat papír alapon és gépi, számítógépes feldolgozás keretében kezeli.

Kiknek adja át, továbbítja az Adatfeldolgozó az általa kezelt személyes adatokat másoknak (címzetteknek)?
5
– ITC – szolgáltatók; (Magyar Telekom, Multi Informatikai Kft, DotRoll Kft, Arconsult Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Microsoft
Ireland Limited)
– Magyar Ügyvédi Kamara (letéti nyilvántartás, végrendeleti nyilvántartás)
– Biztosítási esemény esetén Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete
– Archiválási szolgáltató (Microsec Kft)
– az Adatkezelőre vonatkozó számviteli, könyvviteli feladatok ellátását végzők;(Papírfarm Kft)
– a jogszabályokban előírt esetben hatóságok
– bíróságok
– fordítóirodák
– igazságügyi és más szakértők
– az ellenérdekű fél vagy szerződést kötő fél jogi képviselője
Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség a helyettes ügyvédjével szemben, valamint – az általuk nyújtott
szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben – az alábbi személyek irányában:
a) az ügyvédi titkot tartalmazó adathordozó tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző személy,
adatfeldolgozóként igénybe vett más közreműködő,
b) az ügyvédi tevékenység gyakorlója számára számviteli szolgáltatást nyújtó

Az Érintettet megillető jogok terjedelme attól is függ, hogy az adatkezelésre milyen jogalapon, feltételekkel kerül sor (pl. jogszabályi előírás alapján kezelt
adatok esetén nem kérheti személyes adatai törlését).
Amennyiben a személyes adatot nem az Érintett adta meg és ügyvédi titkot képez az információ, úgy a tájékoztatás, hozzáférés joga a GDPR 14. cikk (5)
bekezdés d) pontja értelmében korlátozott lehet.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult
arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.
A tájékoztatás kiterjed: az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kategóriái, erre irányuló kérelem esetén a kezelt adatok másolata – a nem az Érintettre
vonatkozó személyes adatok, információk olvashatatlanná tételével, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja, az adatok továbbításának lehetséges
címzettjeiről, a külföldre továbbítás esetén ennek tényéről és a címzettekről, az adatkezelés időtartamáról, az Érintett jogairól, a hozzájárulás
visszavonhatóságáról, valamint a panasztétel, illetve a jogorvoslati jogok gyakorlásának módjáról.
Amennyiben további másolatokat kér, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel

Az Érintett kérheti személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Az Érintett kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
– olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
– olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és –
közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
– jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése
Törlés esetében lehetséges, hogy nem tudjuk ja továbbiakban a jogi szolgáltatást nyújtani.

Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat:
– saját vagy harmadik személy jogos érdeke céljából végzett adatkezelés ellen, ha annak a jogalapja jogos érdek;
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végez abból a
célból hogy bizonyítsa, az adatkezeléshez fűződő érdek olyan mértékben fontos, amely megelőzi az Ön érdekei, jogai, szabadságai védelmének
fontosságát.
– az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik
Ez a jog nem illeti meg, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés
teljesítéséhez szükséges.


Kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül
– Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– Az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
– Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely érdekében kezelték, de az Érintett kérheti azok tárolását jogai előterjesztése,
érvényesítése, védelme céljából;
– Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek
Ha az adatkezelést korlátozzák, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével egyéb módon csak akkor lehet kezelni, ha
– az Érintett hozzájárul, vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
– más személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
– fontos közérdekéből szükséges.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.
8
Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat, akiknek a személyes adatokat továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel

Hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló automatizált adatkezelés esetén Ön kérheti, hogy az Ön által megadott, Önre vonatkozó adatait egy másik
adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő, és/vagy arra, hogy az Érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

Az Adatkezelő automatizált eljáráson alapuló, joghatással bíró döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.

Ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, akkor jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, panaszok a tájékoztató elején megjelölt székhelycímre és/vagy e-mailcímre küldhetők.
Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett
megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Az Érintett bírósághoz is fordulhat, ha úgy véli az Adatkezelő vagy az adott adatfeldolgozó személyes adatait a jogszabályok megsértésével kezeli.
9
1. sz, Melléklet

GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
Infotv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
Pmt. – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;
Üttv. – az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény;
Kit. – 2017. évi LII. törvényaz Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Adatkezelő: az a természetes vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; jelen tájékoztató alkalmazásában dr. Koczka Erika ügyvéd;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Szolgáltatás: az Adatkezelő által az ügyvédi tevékenység keretében nyújtott jogiszolgáltatások;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége;
Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy (ember); azonosíthatóságnak tekinthető, ha az érintett a rá vonatkozó
információ alapján más sokaságtól, csoporttól elkülöníthető;
Ügyfél: az Adatkezelővel a Szolgáltatásra szerződött fél; az Ügyfél lehet természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet;
Érintett személyes adata: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ, azaz minden olyan adat,
10
amely alapján Ön azonosítható (más sokaságtól, csoporttól elkülöníthető);
– Ön Érintett lehet különösen akkor, ha Ön személyesen az Adatkezelő megbízója, ha egy nem természetes személy –
például cég, szervezet – megbízó képviseletében jár el, annak az alkalmazottja, kapcsolattartója, ha az Adatkezelő
részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatást nyújtó cég nevében jár el;
– Ilyen adatok lehetnek például az Ön vagy más természetes személy természetes személyazonosító adatai (így neve,
születési helye, ideje), az Önre vagy más természetes személyre vonatkozó, azonosításra alkalmas igazolványszámok
(személyi igazolvány szám, adóazonosító jel), fizikai, egészségügyi jellemzői, informatikai tevékenységével, szokásaival
kapcsolatos adatok, így e-mailcíme, tartózkodási helye;
Ügyvédi titok: ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége
(Szolgáltatások) gyakorlása során szerzett tudomást;
Címzett: címzetteknek kell tekinteni mindazokat, akik részére az Ön személyes adatának esetleges továbbítását (elküldését) az
Adatkezelő végzi és így azokat az Adatkezelőn kívül a címzett is megismerheti, azaz az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv vagy szervezet, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; címzettek lehetnek például bíróságok, hatóságok, az Adatkezelő adatfeldolgozói
(informatikusok, IT – cégek, könyvelőiroda), az Adatkezelő felügyeletét, ellenőrzését ellátó szervek;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv vagy szervezet, amely nem azonos
az Érintettel, akire a személyes adat vonatkozik, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi
állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat;
A definíciókat ra GDPR 4. cikke tartalmazza
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU